Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Iłowa przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedsiębiorców na terenie naszej gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w budynkach.

Wypełnioną ankietę do 16 marca 2016 r. należy:

  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27
  • lub wysłać elektronicznie na adres mailowy: ilowa@ilowa.pl

Ankieta dla mieszkańców.pdf

Ankieta dla przedsiębiorców.pdf

Ankieta dla mieszkańców.doc

Ankieta dla przedsiębiorców.doc

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wspomaga planowanie działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Zapewnia także bezpieczeństwo energetyczne w gminie.

Opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Iłowa.

Wspomaga także efektywność energetyczną, czyli lepsze gospodarowanie nośnikami energii, które zużywamy na co dzień. Wpływa tym samym na zmianę postaw konsumpcyjnych odbiorców i użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Iłowa  i innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie  dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach).

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie Gminy Iłowa.

 

Jan Woronik 
j.woronik@ilowa.pl