Absolutorium jednogłośnie

Radni gminy jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

 

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej (19 czerwca) obradujący jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Skarbnik Gminy Pani Ewa Pasternak-Jerz przedstawiła radnym informację o wykonanych wydatkach majątkowych w 2016 roku. – Wykonanie wydatków wyniosło 27 157 126,50 zł, co stanowi 96,98 % ich planu ustalonego w wysokości 28 003 603,59 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu Gminy Iłowa na koniec 2016 roku, zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 41.311,92 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 907.330 zł.

Informacja o wykonanych wydatkach majątkowych w 2016 roku

Rada, po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu. – Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za jednogłośne przyjęcie uchwały. Dziś nagrodziliście Państwo nie tylko moje starania, ale także wszystkich osób, z którymi mam przyjemność współpracować na co dzień. Są  to m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek podległych, sołtysi. Bez ich wsparcia trudno wyobrazić sobie pracę burmistrza. Szczególne podziękowania kieruję do Skarbnika Gminy Pani Ewy Pasternak-Jerz – mówił do zebranych P. Lichtański.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania.

Podczas sesji Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 29.05.2017 do 19.06.2017 r.

SPRAWOZDANIE

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl