Awans zawodowy dla nauczyciela

Pani Elżbieta Biłyk-Krzysztofiak, odebrała z rąk Burmistrza Iłowej, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

10 lipca br. Pani E. Biłyk-Krzysztofiak, nauczycielka z Zespołu Szkół w Iłowej,  zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Iłowej. 30 sierpnia br. odebrała w Urzędzie Miejskim akt nadania stopnia awansu, składając ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:

• I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
• etap (zewnętrzny) – to postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna – powołana przez organ prowadzący szkołę – ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl