Gmina wnioskuje o dofinansowanie żłobka

Żłobek na terenie naszej gminy jest marzeniem nie tylko rodziców. W lipcu br. Gmina Iłowa złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia instytucji opieki w formie żłobka publicznego dla dzieci do lat 3.

 

Wniosek złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Typ projektu: „Typ I. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.” Całkowita wartość zadania to 764 tys. 756 złotych.

Gmina Iłowa wnioskuje o przyznanie 85% dofinansowania, czyli 650 tys 042 zł. Otrzymanie wsparcia finansowego będzie bardzo trudne. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla całego województwa lubuskiego to 13 milionów złotych.

W planowanym żłobku, który byłoby niewątpliwym wsparciem dla rodziców (opiekunów prawnych) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,  znajdzie się 14 miejsc dla dzieci do lat 3.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 25 czerwca 2018 r. i zakończył 9 lipca. Rozstrzygnięcia konkursu możemy spodziewać się w ostatnim kwartale 2018 roku.