Kolejne transgraniczne projekty

Gmina Iłowa we współpracy z partnerską Jänschwalde w roku 2019 będzie realizowała dwa transgraniczne projekty. 

Głównym celem zadania pt. POSZERZAJĄC HORYZONTY – polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń jest wspólna promocja Gminy Iłowa oraz Gminy Jänschwalde prowadząca do większej identyfikacji gmin w regionie przygranicznym.

W projekcie zaplanowano szereg działań skierowanych do mieszkańców gmin partnerskich m.in. warsztaty projektowania wspólnego kalendarza wydarzeń turystycznych, kulturalnych, sportowych, promocyjnych w Gminie Iłowa i Gminie Jänschwalde (na 2020 rok), wspólny marsz Nordic Walking alejkami Parku Dworskiego w Iłowej oraz konferencję popularyzującą transgraniczną turystykę.

Zakończenie działań związanych z projektem zaplanowano 30 listopada 2019 roku. Szacowana kwota projektu to 11 248,35 euro. Kwota dofinansowania (środków z EFRR) 9 561,10 euro. 

W bieżącym roku partnerskie gminy będą także realizowały projekt pt. Polsko-niemiecka gra terenowa „Młodzież poznaje dziedzictwo“. Głównym celem inicjatywy angażującej lokalną młodzież jest zachęcenie do wspólnego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego transgranicznych gmin poprzez utworzenie gry terenowej. Istotą wspólnego projektu jest wzmacnianie kontaktów między partnerskimi gminami poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego przez młodzież.

Efektem działań będzie wydanie gry terenowej w formie folderu: „Quest. Śladami Hrabiego Fryderyka von Hochberga Fürstensteina” oraz informatora turystycznego o zabytkach znajdujących się na terenie obu gmin.

Projekt realizowany będzie od 1 września do 28 grudnia 2019 roku. Wydatki ogółem w ramach projektu to 11 008,50 euro. Dofinansowanie 9 357,23 euro.

Projekty realizowane będą z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.