Kolejny raz pozbyliśmy się azbestu

Już po raz trzeci usunięto niebezpieczne wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Iłowa.

 

Na unieszkodliwienie zagrażającego zdrowiu materiału gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 13 209,32 zł.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 16 wniosków o usunięcie azbestu z prywatnych posesji. Wykonawcą usługi była Firma IMAK Krzysztof Szymczak, która do 16 sierpnia 2019 r. usunęła niebezpieczne materiały z terenu całej gminy.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkodliwe wyroby usunięte zostały bez konieczności korzystania z gminnych środków budżetowych. Pomoc finansowa pokryła pełny koszt usunięcia ponad 23 ton (ok. 1450 m²) azbestu. Jedynym wydatkiem poniesionym przez właścicieli nieruchomości jest wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W związku z dużym zainteresowaniem programem, w kolejnych latach Gmina Iłowa będzie również wnioskować o dofinansowanie tego zadania.

Azbest zaliczany jest obecnie do grupy najbardziej szkodliwych substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największa szkodliwość tego materiału na zdrowie ma miejsce w momencie jego demontażu, dlatego ważne jest, aby usunięcie płyt azbestowych odbywało się zawsze przez uprawnione do tego firmy przez zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Azbest jest substancją o działaniu rakotwórczym. Chorobotwórcze działanie azbestu spowodowane jest głównie poprzez wdychanie włókienek zawieszonych w powietrzu. Badania dowiodły, że na biologiczną agresywność pyłu azbestowego wpływa przede wszystkim średnica i liczba włókien, a także stopień ich penetracji w płucach. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych.

Szkodliwe działanie azbestu polega na długotrwałym drażnieniu tkanki miękkiej, ma więc charakter fizyczny, a nie chemiczny. Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiadomo jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. Oznacza to, że zachorować mogą nie tylko osoby, które miały długotrwały kontakt z azbestem w związku z wykonywaną pracą, ale i te, które oddychały powietrzem z włóknami azbestowymi przez krótki czas.

Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną wystąpienia chorób układu oddechowego, takich jak:

  • pylica azbestowa (azbestoza),
  • rak płuc – najczęstszy nowotwór złośliwy dróg oddechowych.