Komisje i sprawozdania

Szósta sesja Rady Miejskiej VIII kadencji zakończyła się podjęciem jedenastu uchwał.

 

Podczas obrad radni zagłosowali za likwidacją Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej i utworzeniem samorządowej instytucji pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej. – Podjęcie uchwały o likwidacji poprzedza przyjęcie uchwały o powołaniu instytucji kultury jaką będzie Centrum Kultury w Iłowej, która już od 1 czerwca 2019 roku przejmie realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy kultury – powiedziała podczas obrad Sekretarz Gminy Aldona Slipaczek-Jurek, dodając, że nowa instytucja kultury będzie miała duże możliwości wykorzystania środków pomocowych, zarówno rządowych, jak i Unii Europejskiej. – Szereg projektów grantowych skierowanych jest wyłącznie do instytucji kultury jako beneficjentów, co daje szerokie możliwości działania nowo utworzonej instytucji pn. Centrum Kultury w Iłowej w zakresie działań kulturalnych dla mieszkańców całej gminy.

W czasie obrad (28 marca br.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Kinal oraz przedstawiciel Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Artur Mutwil złożyli sprawozdanie z działalności w 2018 roku.

Radni podjęli także uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji. W skład Komisji do Spraw Publicznych weszło 6 radnych: Artur Mutwil – przewodniczący komisji, Maria Żołnowska, Mieczysław Jakubowicz, Wiesława Gajda, Zygmunt Sygnowski, Ilona Krawczyk.

W skład Komisji Budżetu weszło 6 radnych: Fryderyk Roszak – przewodniczący komisji, Waldemar Leszcz, Tomasz Słomiński, Agata Parfianowicz, Edward Lesiak, Roman Jędras. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Edward Lesiak – przewodniczący komisji, Robert Goc, Roman Jędras, Franciszek Przynoga, Agata Parfianowicz, Waldemar Leszcz.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracować będzie w składzie: Franciszek Przynoga – przewodniczący komisji, Tomasz Słomiński, Mieczysław Jakubowicz, Zygmunt Sygnowski, Fryderyk Roszak, Ilona Krawczyk.

Zmiana składów komisji jest efektem wprowadzenia zmian w zapisach Statutu Gminy, dzięki którym zniesione zostały ograniczenia dotyczące ilości członków w poszczególnych komisjach rady.

Jak co roku radni pochylili się nad sprawą bezdomności zwierząt na terenie gminy, uchwalając program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iłowa. Celem programu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów poprzez zapewnienie im prawidłowej opieki. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących zapewnione będzie poprzez sterylizację i kastrację oraz elektroniczne znakowanie psów.

Kontynuowana jest zachęta adopcyjna w formie pieniężnej dla osób, które podejmą się adopcji psa bezpańskiego. Kwota 500 zł zostanie wypłacona po okresie 1 roku opieki nad adoptowanym psem. Program wprowadza również jednorazową wyprawkę adopcyjną w formie rzeczowej na każdego adoptowanego psa w wysokości 500 zł w dniu podpisania umowy adopcyjnej.

W czasie VI sesji Rady Miejskiej podjęto także uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański oraz wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. Skarbnik Gminy Monika Wołujewicz omówiła uchwałę budżetową na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030.

Wszystkie przedstawione podczas sesji sprawozdania dostępne są w linkach poniżej:

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŁOWEJ

SPRAWOZDANIE OPS

SPRAWOZDANIE PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM