Komisje wybrane, nowa rada przystąpiła do pracy

Komisje stałe Rady Miejskiej VIII kadencji ukonstytuowały się. Nowa rada przystąpiła do pracy. 

 

19 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej, podczas którego radni spośród siebie wybrali przewodniczącego (Mirosław Wdowiak) i Wiceprzewodniczących (Maria Żołnowska i Artur Mutwil).

W czasie drugiego posiedzenia (27 listopada br.) rada powołała i ustaliła skład osobowy poszczególnych komisji. W skład Komisji Rewizyjnej weszło 4 radnych:

 • Ilona Krawczyk – przewodnicząca komisji
 • Robert Goc
 • Roman Jędras
 • Franciszek Przynoga

Komisja Budżetu to:

 • Fryderyk Roszak – przewodniczący komisji
 • Waldemar Leszcz
 • Tomasz Słomiński
 • Agata Parfianowicz
 • Edward Lesiak

Główne zadania tematyczne Komisji Budżetu to m.in. procedury uchwalania budżetu gminy, zadania dotyczące gospodarki mieniem komunalnym, zamówienia publiczne i przetargi, czynsze, podatki i opłaty lokalne, zadania z zakresu budownictwa tj. zabudowy, inwestycji.

W skład Komisji ds. Publicznych weszło 5 radnych:

 • Artur Mutwil – przewodniczący komisji
 • Maria Żołnowska
 • Mieczysław Jakubowicz
 • Wiesława Gajda
 • Zygmunt Sygnowski

Podstawowym przedmiotem działania komisji są w szczególności zadania dotyczące: spraw obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, działalności kulturalnej i sportowej, edukacji, współpracy ponadlokalnej, komunikacji, ochrony przyrody.

Nową komisją jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która podejmuje czynności związane z badaniem skarg na działalność burmistrza, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wniosków i petycji skierowanych do rady gminy.

W skład Komisji weszło 5 radnych:

 • Franciszek Przynoga – przewodniczący komisji
 • Tomasz Słomiński
 • Mieczysław Jakubowicz
 • Zygmunt Sygnowski
 • Fryderyk Roszak.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Żołnowska została wskazana do dokonywania czynności związanych z wydawaniem polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady gminy, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

Małgorzata Hajdas-Grzesik