Termin odbioru odpadów

Mniej za odpady segregowane

Od 1 lipca 2016 roku, będziemy płacić mniej za odpady segregowane odbierane z posesji na terenie Gminy Iłowa.

Zgodnie z uchwałą nr 150/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 1130) od dnia 01.07.2016 r. zmienia się wysokość stawki za odpady segregowane, która wynosić będzie 14,00 zł/osobę. Stawka opłaty za odpady niesegregowane nie ulega zmianie i wynosi 17,38 zł/osobę.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Mieszkańcy otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  obowiązującej od 01 lipca 2016 r.

Ewa Gaweł
Kierownik Referatu Podatków Opłat i Egzekucji