Moje życie – moja firma!

Od 1 stycznia 2017 r. na obszarze województwa lubuskiego realizowany jest bezpłatny projekt pt. Moje życie – moja firma, którego celem jest poprawa zdolności do samozatrudnienia 24 osób pozostających bez pracy.

W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 24 trwałe działalności gospodarcze.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osób spełniających jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia-10%
 • kobiety-60%
 • osoby z niepełnosprawnościami-10%
 • osoby długotrwale bezrobotne-10%
 • osoby o niskich kwalifikacjach-40%

zamieszkujących obszary wiejskie następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego (obszary o podwyższonym wskaźniku bezrobocia).

Rekrutacja została zaplanowana w dwóch etapach. Pierwszy odbędzie się w terminie: 02-31.01.2017 r. – 12 osób, druga edycja odbędzie się w terminie 01-31.03.2017 r. – 12 osób.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z następujących elementów:

 • indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w zakresie tworzenia biznesplanu;
 • 120-godzinnego szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • bezzwrotnej dotacji w wysokości do 20 tys. 870 zł.
 • środków finansowych w kwocie 950 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniono:

 • profesjonalną kadrę doradców, trenerów oraz ekspertów w zakresie przedsiębiorczości,
 • stałą opiekę personelu nad Uczestnikami Projektu.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:

Biuro projektu „Moje życie – moja firma!”

ul. Kościelna 2, piętro III

65-064 Zielona Góra

tel. 535-053-112

e-mail: biuro.zg@szkoleniawkk.pl

oraz na stronie internetowej projektu:

www.mojafirma.szkoleniawkk.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl