Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Iłowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego.

 

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. – według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00.

Termin składania ofert: 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert:

 • Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: ilowa@ilowa.pl),
 • platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje: w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 • Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gminie Iłowa – nr tel. 68 368 14 16, e-mail: m.muzika@ilowa.pl.

Pełna treść ogłoszenia:

Nabór rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego:

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego