Nabór wniosków do programu „Moja Woda”

1 lipca 2020 roku ruszył nabór wniosków do programu „Moja Woda” koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 1. Przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego.
 2. Instalacja rozsączająca.
 3. Zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 mwymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności.
 1. Elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wysokość i forma dofinansowania: Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci: Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Termin naboru: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów.

Sposób składania wniosku: Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:

 • elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta);
 • papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Kontakt:

 1. Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34
 2. Sekretariat – tel. 68 419 69 00
 3. Infolinia – tel. 68 419 69 49

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze po założeniu konta i zalogowaniu w MENU, zakładka PROGRAMY I KONKURSY.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.