Nauczyciel już mianowany

29 sierpnia 2016 r. Pani Anna Majewska pedagog z Przedszkola Miejskiego w Iłowej odebrała nominację na stopień nauczyciela mianowanego. Akt awansu wręczył Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański. 

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:

• I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
• etap (zewnętrzny) – to postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna – powołana przez organ prowadzący szkołę – ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

12 lipca br. Pani A. Majewska zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Iłowej.

Tradycyjnie przed wręczeniem aktu mianowania A. Majewska złożyła ślubowanie:

– Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl

image002