NIE PAL ŚMIECI!

W piecu domowym nie wolno spalać śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna oraz mebli!

 

Zdrowe powietrze jest podstawą zdrowego życia zarówno dorosłych jak i dzieci. Wszyscy mamy obowiązek dbać o jakość powietrza, którym oddychamy. Do jego czystości możemy przyczynić się ogrzewając nasze domy materiałami do tego przeznaczonymi.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200-500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery: tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru (HCI), nieorganiczne związki fluoru (HF), tlenki azotu (NO i NO2), dwutlenek siarki (SO₂), metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

W wyniku spalania śmieci, czyli m.in. plastikowych butelek, gum, odzieży, obuwia, kolorowych gazet emitowane są rakotwórcze dioksyny, wdychane przez ludzi. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne.

Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków.

Wydajność energetyczna spalania śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Dotyczy to osiedli domów jednorodzinnych, ale także kamienic ogrzewanych piecami kaflowymi. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru.

Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 18% pożarów w Polsce można zaliczyć do pożarów kominowych, spowodowanych zapaleniem sadzy w przewodzie kominowym. Największe nasilenie pożarów z tego powodu przypada na miesiące zimowe i wiosenne.

Podsumowując, w piecu domowym można spalać tylko:

  • węgiel, koks,
  • drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,
  • odpady z kory i korka,
  • papier i tekturę, karton.

Powyższe odpady można spalać w gospodarstwach domowych wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego ich rodzaju (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO SPALAĆ NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

• mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące), 
• opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET,
• opakowań po chemikaliach, 
• baterii,
• farb, lakierów, klejów,
• gum (opon),
• sprzętu RTV i AGD,
• odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry,
• styropianu, przewodów, kabli, 
• papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
• kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

Stan czystości powietrza w Gminie Iłowa można monitorować poprzez stronę internetową: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=414.


Artykuł opracowano z wykorzystaniem informacji znajdujących się na stronie: www.ekologia.pl oraz www.bip.krakow.pl.