Nowa szkoła lepszy start!

Nowa szkoła lepszy start! Tak można powiedzieć o nowym projekcie, który realizowany jest w Gminie Iłowa.

 

Projekt pn. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 335 204,80 zł w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 5 034 078,36 zł. Planowane zakończenie inwestycji to 30.06.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury Szkoły Podstawowej w Iłowej, umożliwiającej rozwój wśród uczniów kompetencji  matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i chemicznych.

Projekt przyczyni się do polepszenia warunków dla rozwoju szkolnictwa w gminie Iłowa, poprawi się jakość infrastruktury edukacyjnej na poziomie podstawowym na terenie gminy Iłowa. – Projekt sprzyjać będzie poprawie jakości edukacji na poziomie podstawowym w zakresie kompetencji kluczowych poprzez ofertę zajęć realizowanych poza tradycyjnym systemem nauczania, które mają stymulować wśród uczniów kreatywność oraz zainteresowanie naukami ścisłymi kluczowe z punktu widzenia regionalnego rynku pracy – mówi burmistrz Paweł Lichtański.

Dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych uczniowie naszej gminy będą mogli kształcić się w wyremontowanej placówce oświatowej o wysokim standardzie. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej zakłada zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń. Przebudowie ulegnie część północna budynku, przebudowana zostanie klatka schodowa oraz toalety i hol.

Budynek szkoły otrzyma także nową elewacje. Nowo powstała infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek powiększony  zostanie o 6 sal dydaktycznych w tym pracowanie: matematyczna, TIK, przyrodniczą i chemiczną oraz dwie sale dydaktyczne.