Pensum i dopłaty do wody

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie miejscowości Borowe. 

 

Podczas obrad (30 maja br.) radni zagłosowali za dopłatami do wody i ścieków dla sołectwa Borowe. Dzięki podjętej uchwale mieszkańcy Borowego uzyskają dopłatę do każdego m3 zużytej wody, co pozwoli wyrównać stawki w całej gminie. – Uchwalenie dopłaty zniweluje negatywne odczucia mieszkańców jednego sołectwa względem pozostałych mieszkańców gminy – mówił podczas sesji Wojciech Kaczmarski Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Analizując skutki finansowe podjęcia uchwały koszt, jaki gmina Iłowa poniesie w wyniku dopłat oscylować będzie wokół kwoty 663,40 zł/m-c brutto.

Ilość mieszkańców Borowego Średnia ilość zużytej wody w m3/m-c Kwota dopłaty do 1 m3

(w zł brutto)

Razem kwota dopłaty na miesiąc

(w zł brutto)

428 2,5 0,62 663,40

Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenia tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego.

Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stanowiących, iż wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze nie może przekroczyć 25 godzin. W związku z tym rada podjęła uchwałę o wysokości pensum w wymiarze 25 godzin.

Dodatkowo zmieniono pensum dla psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego w wymiarze z 20 godzin na 22 godziny tygodniowo. Uchwała podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Sekretarz Gminy Aldona Slipaczek-Jurek omówiła sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018, które dostępne jest w całości poniżej:

http://www.ilowa.info.pl/system/obj/6381_Sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf

Rada podjęła także uchwały:

Tradycyjnie Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych od 9 do 29 maja 2019 r., które dostępne jest poniżej:

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŁOWEJ