Plan pracy i sprawozdania

Radni Rady Miejskiej przedstawili plan pracy na 2019 rok. 

 

Zadania, jakimi będą zajmować się poszczególne komisje rady określone zostały w planie pracy, który zaprezentowany został podczas sesji Rady Miejskiej, 19 lutego br.

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Publicznych

Komisja Budżetu

W czasie pierwszej w roku 2019 sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego  w wysokości 20 tys. złotych na współfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1079F (odcinek od Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady). Jest to pierwszy etap inwestycji, który finalnie zakończy się remontem nawierzchni i poboczy.

Do podjętej przez radnych uchwały mogła odnieść się obecna podczas obrad Pani Anna Michalczuk Wicestarosta Żagański – Inwestycja polegająca na remoncie drogi powiatowej do Konina Żagańskiego jest bardzo kosztowna, dlatego będziemy realizować ją etapami. Pierwsze w kolejności zadanie to wykonanie projektu, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych – mówiła Wicestarosta.

Radni jednogłośnie podjęli także uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. – Uchwała poprzez uchylenie § 26 ust. 2 Statutu Gminy Iłowa tworzy możliwość udziału większej liczbie radnych w pracach komisji. Ograniczenie składu do maksymalnie 5 osób oraz zapis o członkostwie radnego w co najwyżej dwóch komisjach ograniczał radnym możliwość wyboru, w której komisji chcą pracować – mówiła Aldona Slipaczek-Jurek Sekretarz Gminy.

Jednogłośnie podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym, która zmienia dotychczasową zasadę wypłaty diet radnym, tym samym wprowadzając metodę miesięcznej diety zryczałtowanej. Ponadto w uchwale doprecyzowane zostały kwestie dotyczące wypłaty diety w momencie m.in. zakończenia kadencji czy wygaszenia mandatu. Przyjęta została także uchwała o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżet pozostał bez zmian. Plan dochodów ustalono w wysokości 41.026.416,14 zł, plan wydatków w kwocie 40.794.038,01 zł.

W sesji uczestniczył także radny powiatowy Piotr Kowalski, który wraz z Wicestarostą Anną Michalczuk odpowiadał na pytania miejskich radnych.

P. Kowalski zadeklarował współpracę z gminą w zakresie bezpieczeństwa drogowego i poinformował, że sprawą priorytetową jest dla niego remont chodników w powiecie. 

Komisariatu Policji w Iłowej Ryszard Hryniewiecki złożył sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Iłowej w 2018 roku. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej w 2018 r. przedstawiła Maria Żarska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

Burmistrz Iłowej przedstawił sprawozdanie z podjętych działań między sesjami tj. od 28 grudnia 2018 r. do 19 lutego 2019 r., które dostępne jest poniżej:

http://archiwum.ilowa.pl/category/sprawozdania-burmistrza

Transmisję obrad rady można obejrzeć na stronie internetowej gminy, klikając w poniższy link:

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/zaganski/ilowa