Po raz ostatni w takim składzie

We wtorek (13 listopada br.) po raz ostatni Rada Miejska VII kadencji spotkała się w takim składzie. Jak bowiem podała Państwowa Komisja Wyborcza, jej kadencja zakończyła się 16 listopada.

-Statystycznie w naszej 4-letniej kadencji spotykaliśmy się średnio jeden raz w miesiącu na posiedzeniach Rady Miejskiej. To z pewnością rekord, jaki udało nam się wspólnie ustanowić – mówił podczas obrad, 13 listopada br., przewodniczący Mirosław Wdowiak.
Podczas posiedzenia radni podjęli jednogłośnie aż trzynaście uchwał m.in. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Uchwalili także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa.
Ważnym punktem obrad były podziękowania dla radnych za ich 4-letnią działalność, a także podziękowania dla Burmistrza Pawła Lichtańskiego, pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych za współpracę.
To było ostatnie posiedzenie rady w składzie: Przewodniczący – Mirosław Wdowiak, Wiceprzewodniczący – Artur Mutwil, Wiceprzewodnicząca – Maria Żołnowska, Krystyna Burnat, Wiesława Gajda, Mieczysław Jakubowicz, Alina Jung, Ilona Krawczyk, Edward Lesiak, Waldemar Leszcz, Franciszek Przynoga, Krystian Siudy, Tomasz Słomiński, Zygmunt Sygnowski, Piotr Szymczak.
W trakcie trwania VII kadencji (2014-2018) Rada Miejska podjęła szereg uchwał dotyczących ważnych obszarów funkcjonowania gminy m.in: budżetu gminy, gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością gminy, działalności jednostek organizacyjnych, współpracy z jednostkami zewnętrznymi i innych. Łącznie radni podjęli kilkaset uchwał.

Pierwsze posiedzenie rady kadencji 2018-2023 odbyło się w poniedziałek 19 listopada br., podczas którego nowi radni oraz burmistrz Paweł Lichtański złożyli ślubowanie.