Podpisaliśmy umowę na bibliotekę!

Biblioteka Miejska w Iłowej jeszcze w tym roku zostanie przebudowana.

30 marca br. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Pasternak-Jerz podpisał umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym.

Na zadanie pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia otrzymaliśmy 85% dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umowa realizowana będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, z Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” .

Przedmiotem projektu jest modernizacja, rozbudowa wraz z przebudową Miejskiej Biblioteki, w tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje renowację, konserwację i  wyposażenie zabytkowego budynku w centrum Iłowej. Na poddaszu i parterze zaplanowano wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych. Sale zostaną wyposażone w sprzęt wystawienniczy, techniczny, multimedialny, ekran wielkoformatowy, projektor laserowy, serwer, monitory dotykowe, komputery, drony, aparaty, kamery oraz niezbędne oprogramowani.

Zadanie wykona Firma Wielousługowa „LIMAR” Mariusz Linkiewicz z Żagania. Cena brutto: 1.198.765,40 zł  Termin wykonania do 30.11.2018 r.