Podziękowaliśmy sołtysom

Burmistrz Paweł Lichtański wspólnie z radnymi podziękował sołtysom za godne reprezentowanie sołectw w samorządzie.

 

9 maja 2019 roku odbyło się ostatnie oficjalne spotkanie sołtysów minionej kadencji, bowiem wybory nowych gospodarzy wsi kadencji 2019-2023 odbędą się od 13 do 17 maja br. – Inicjowane przez Państwa działania w znacznym stopniu wpłynęły na jakość życia lokalnej społeczności, poprawę wizerunku wsi oraz utrzymanie dobrych relacji między jej mieszkańcami – mówił podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Paweł Lichtański dodając, że to właśnie sołtys jest organizatorem swojej miejscowości, potrafiącym rozbudzić aktywność mieszkańców i motywować ich do włączenia się w sprawy gminy. – Dzięki Państwa zaangażowaniu i aktywności udało się zrealizować wiele ważnych zadań, za co serdecznie dziękuję w imieniu własnym, radnych oraz pracowników urzędu – dodał P. Lichtański.

W imieniu obecnych na sesji sołtysów głos zabrała Leokadia Ziaja (z Jankowej Żagańskiej) – Dziękujemy Państwu za tak piękne pożegnanie i dotychczasową współpracę. Liczę na to, że w podobnym gronie będziemy współpracować w nowej kadencji.

Podczas obrad rada jednogłośnie przyjęła pięć uchwał, m.in.: w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi. Uchwałę omówiła Elżbieta Kinal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. – Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie odpłatności za usługi opiekuńcze do możliwości finansowych osób starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy.

Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów (od dnia 1 września 2019 roku), które obejmują miejscowości: Borowe, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Klików, Konin Żagański, Kowalice, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec oraz miasto Iłowa (wszystkie ulice). Jednogłośnie opowiedzieli się także za przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu zwrócił się do gminy z prośbą o zapewnienie środków na sfinansowanie nagród dla trzech funkcjonariuszy Policji, które zostaną wręczone podczas Obchodów Święta Policji – mówiła Skarbnik Gminy Monika Wołujewicz.

Ponadto rada podjęła uchwały:

  • w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  •  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa.

Jednym z punktów obrad było złożenie sprawozdania Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 28 marca 2019 r. do dnia 9 maja 2019 r., które dostępne jest poniżej:

SPRAWOZDANIE