Praca w Urzędzie

Burmistrz Iłowej poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki :

Niezbędne:

  • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie podstawowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje m.in. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 i Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej ul. Żeromskiego 25.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu poniżej:

Ogłoszenie o naborze