Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

 

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

http://www.ilowa.info.pl/wakaty/2/28/stanowisko_urzednicze_w_Referacie_Finansowo-Budzetowym_0D_0A/
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym FB III w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 30 września 2019 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.