Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

https://ilowa.info.pl/wakaty/2/31/stanowisko_urzednicze__0D_0Aw_REFERACIE_ORGANIZACYJNYM__0D_0AW_URZEDZIE_MIEJSKIM__w_ILOWEJ_0D_0A/

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

STANOWISKO URZĘDNICZE – ORV W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej – OFERTA

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 31 marca 2021 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.