Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  STANOWISKO URZĘDNICZE – GKVIII W  REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej – OFERTAw siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 25 marca 2016 r. do godz. 12.00.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom to m.in.: znajomość przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej i ustawy o samorządzie gminnym, wykształcenie wyższe, nieposzlakowana opinia, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pozostałe wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:
Małgorzata Kondraciuk
Kierownik Referatu Organizacyjnego
m.kondraciuk@ilowa.pl