Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko pracy ds. obsługi płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: Stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OPŁATA – OFERTA”  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 14 września 2018. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.