Praca w Urzędzie

Trwa nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

 

Wymagania stawiane kandydatom znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

http://www.ilowa.info.pl/wakaty/2/26/stanowisko_urzednicze_w_Referacie_Inwestycji_i_Zamowien_Publicznych/

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Stanowisko urzędnicze IZPV w Urzędzie Miejskim w Iłowej – OFERTA” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.