Ankieta

Przedterminowe wybory sołtysa Czyżówka

W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa Sołectwa Czyżówek, Burmistrz Iłowej zarządził przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Czyżówek na kadencję 2015-2019.

 

Kadencja sołtysa wybranego w wyborach przedterminowych upływa jednocześnie z końcem kadencji wszystkich sołtysów, tj. z dniem 13 maja  2019 r.

Kandydatem na sołtysa może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa. Kandydat na sołtysa musi dostarczyć do dnia 3 listopada 2017 r. (włącznie) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Iłowej (sekretariat):

  • pisemną zgodę na kandydowanie,
  • imienny wykaz co najmniej 10 osób (posiadających prawo wybierania w sołectwie) popierających kandydaturę. Wykaz osób popierających powinien być sporządzony jednostronnie na papierze, posiadającym w nagłówku napis:

„WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ …………………. NA FUNKCJĘ SOŁTYSA W SOŁECTWIE CZYŻÓWEK”.

Wpis osób popierających kandydaturę powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub numer PESEL) oraz własnoręczny podpis osoby popierającej.

Komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów składać się będzie z 2 delegowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej oraz z osób zgłoszonych do pracy w komisji przez kandydatów na Sołtysa (po maksymalnie jednej osobie zgłoszonej przez każdego z kandydatów na sołtysa).

Członkiem komisji nie może być kandydat na Sołtysa. Aby osoba została członkiem komisji, kandydat na sołtysa musi dostarczyć do dnia 3 listopada 2017 r. (włącznie) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Iłowej (sekretariat):

  • zgłoszenie na piśmie kandydata na członka komisji, podpisane przez zarejestrowanego kandydata na Sołtysa,
  • pisemną zgodę osoby zgłaszanej do pracy w komisji.

Do dnia 10 listopada 2017 r. nastąpi podanie do wiadomości wyborców (przez rozplakatowanie obwieszczeń) informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i składzie komisji wyborczej.

Głosowanie na wybór sołtysa zostanie przeprowadzone w dniu 24  listopada  2017 r. w godz. 16.00-18.00  w Świetlicy Wiejskiej w Czyżówku.

Małgorzata Kondraciuk
                                                                       Kierownik Referatu Organizacyjnego
                                                                       Urzędu Miejskiego w Iłowej