Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 

Od kiedy stałem się właścicielem gruntu?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z  dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Kogo dotyczy ustawa?

Od 1 stycznia 2019 osoby, które były użytkownikami wieczystymi zabudowanych budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne stały się właścicielami nieruchomości.

Co muszę zrobić by wiedzieć czy stałem się właścicielem gruntu?

Burmistrz Iłowej będzie wydawać zaświadczenia o stwierdzeniu nabycia własności gruntu:

1) z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub

2) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub

3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jaka jest opłata za wydanie zaświadczenia?

Za wydanie zaświadczenia z urzędu nie jest pobierana opłata skarbowa. W przypadku wydania zaświadczenia na wniosek należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Kto składa wniosek o wpisanie mnie jako właściciela do księgi wieczystej?

Wydane zaświadczenia o stwierdzeniu nabycia własności gruntu zostanie również przekazane do Sądu, który dokonana z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Za dokonanie wpisu w księdze wieczystej nie będą pobierane opłaty sądowe.

Jakie poniosę koszty związane z nabyciem własności gruntu?

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Iłowa opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Jakie są terminy wniesienia opłat za przekształcenie?

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Termin wniesienia opłaty za 2019 rok określono w ustawie do 29 lutego 2020 r. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności Burmistrz Iłowej może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

Co jeśli zapłaciłem opłaty za cały okres trwania użytkowania wieczystego?

Za przekształcenie opłat nie będą wnosiły osoby, które wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

Czy będę płacił opłatę za przekształcenie po sprzedaży nieruchomości?

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Co jeśli budynek mieszkalny był oddany do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 roku?

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.