Z sołtysami o budżecie

14 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie sołtysów z burmistrzem Pawłem Lichtańskim. Przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectw.

 

Omówiono zadania, jakie udało się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym oraz przedstawiono plany na rok 2019. Środki finansowe przeznaczone dla sołectw zostaną wydatkowane m.in. na utrzymanie porządku, sadzenie drzew, krzewów, drobne remonty i naprawy.

Sołtysi dyskutowali m.in. o remontach dróg, oświetleniu sołectw i zasadach funkcjonowania świetlic wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyły także: Monika Wołujewicz Skarbnik Gminy oraz Aldona Slipaczek-Jurek Sekretarz, które poinformowały zebranych o nowych warunkach wydatkowania środków finansowych i zasadach rozliczania zakupów.