Uchwalili program opieki nad zwierzętami

Podczas środowej (29 marca br.) sesji Rady Miejskiej obradujący przyjęli uchwałę dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Iłowa.

Program wprowadza zachętę adopcyjną w formie pieniężnej w wysokości 1000 złotych dla tych osób, które podejmą się adopcji psa. Kwota zostanie wypłacona po pierwszym roku opieki nad zwierzęciem.

Wprowadzono również wyprawkę adopcyjną w formie rzeczowej na każdego adoptowanego psa w wysokości do kwoty 500 zł w dniu podpisania umowy adopcyjnej. Po okresie 1 roku opieki nad adoptowanym psem, właściciel w formie rzeczowej otrzyma dodatkowo 500 zł.

Celem programu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i zapewnienie im prawidłowej opieki, a także ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. Program zakłada także czipowanie, które umożliwi ich identyfikację.

– Ustalona kwota i forma zachęty adopcyjnej pojawiła się na podstawie wniosku Komisji do Spraw Publicznych, złożonego podczas listopadowego posiedzenia. W pełni popieram stanowisko komisji. Wyrażam nadzieję, że dzięki przyjętemu programowi bezdomne zwierzęta zyskają nowych opiekunów i dobrą opiekę – mówił burmistrz Paweł Lichtański.

Podczas obrad obecna była także urbanistka i główny projektant studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa Pani Katarzyna Zdeb-Kmiecik, która omówiła przebieg prac projektowych, wskazała także cele i zadania, jakie ma spełniać studium.

-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzonym dla całego jej obszaru – mówiła podczas sesji KZdeb-Kmiecik  – Jego celem jest m.in określenie przeznaczenia terenów w oparciu o diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju – dodała główna projektantka. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem Studium.

Obradujący przyjęli także Statut Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego, który obejmuje gminy: Brzeźnica, Gozdnica o statusie miejskim, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Gminę Żagań oraz Gminę Żagań o statusie miejskim. Celem Związku jest realizacja zadania publicznego obejmującego ogół spraw dotyczących lokalnego publicznego transportu zbiorowego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Kinal złożyła sprawozdanie z działalności OPS w 2016 roku. Przedstawiła zebranym dane dotyczące prowadzonych w ubiegłym roku spraw, obejmujących m.in usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, koordynację prac społecznie użytecznych na terenie gminy, a także dodatki mieszkaniowe i świadczenia wychowawcze.

Radny Mieczysław Jakubowicz, w imieniu organizatorów marcowego spływu kajakowego, podziękował burmistrzowi Pawłowi Lichtańskiemu za pomoc i zaangażowanie gminy w organizację wydarzenia oraz wyremontowanie mostku na rzece Czerna i utworzenie przystani dla kajakarzy na terenie Parku Dworskiego.

Burmistrz Iłowej złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 16.02.2017 do 29.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl