Uchwalili rekordowy budżet

Budżet Gminy Iłowa w 2018 roku będzie rekordowy. Dochody gminy sięgną kwoty 41 milionów złotych.

 

Wśród wielu inwestycji zaplanowanych, jako wydatki majątkowe w roku 2018, należy wymienić między innymi rozbudowę bazy oświatowej w gminie.

Priorytetowym zadaniem do zrealizowania będzie z pewnością budowa nowego przedszkola w Iłowej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Kwota inwestycji to 4 mln 840 tys. z czego dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych. Kolejnym istotnym zadaniem jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej.

W ramach projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano również duże zadanie, jakim jest przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem sali multimedialnej.

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują infrastrukturę drogową i zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dzięki dofinansowaniu (3 miliony złotych) otrzymanemu z programu, zrealizujemy sześciomilionową inwestycję, polegającą na budowie drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej przy drodze krajowej A18 w Iłowej. W przyszłym roku rozbudowana zostanie także sieć oświetleniowa w gminie – zakup i montaż lamp solarnych.

W przyszłorocznym budżecie znalazły się także zadania obejmujące budowę i rozbudowę obiektów sportowych. – W ramach projektów dofinansowanych środkami z zewnątrz zaplanowaliśmy budowę obiektu rekreacyjnego w Czernej, przebudowę obiektu rekreacyjnego w Koninie, termomodernizację budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej, a także wykonanie boiska do siatkówki plażowej oraz zakup siłowni w ramach Funduszu Sołeckiego – powiedział podczas sesji budżetowej (28 grudnia br.) burmistrz Iłowej Paweł Lichtański.

W ramach wydatków inwestycyjnych znajdą się także działania w ramach gospodarki wodno-ściekowej, tj.: budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Sportowej, przebudowa stacji uzdatniania wody w Iłowej, budowa zbiorników na ścieki w Borowem, Szczepanowie i Koninie, a także przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Żagańskiej, Traugutta i Nadrzecznej. Planowane wydatki budżetowe w przyszłym roku to 43 miliony złotych.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl