Uchwały i sprawozdania

Początek roku, to czas w którym gminne jednostki organizacyjne składają sprawozdania za rok ubiegły.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek (10 marca) radni wysłuchali sprawozdania z działalności: Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, Pełnomocnika Burmistrza ds Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Doradcy Burmistrza ds Społecznych i Edukacji. Podjęli także sześć uchwał.

Jedna z nich dotyczyła określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego a także liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała ta jest wynikiem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 1 stycznia 2014 r. o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół różnego typu.

-Kryteria i liczba punktów zostały ustalone w taki sposób, aby umożliwić uczniowi kontynuowanie nauki w grupie rówieśniczej i środowisku szkolnym wcześniejszego etapu edukacji. Uwzględniono pierwszeństwo przyjęcia dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły a rodzice pracują w miejscowości, w której mieści się placówka. – mówiła Magdalena Muzika Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych.

Radni podjęli także uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wzór deklaracji

Przyjęta została także uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa w 2016 r.

– Głównym celem  programu jest m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, zapobieganie ich bezdomności oraz edukacja mieszkańców w zakresie zasad ich humanitarnego traktowania.- referował Wojciech Kaczmarski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

Podczas sesji, burmistrz Paweł Lichtański złożył sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie 9.02.2016 – 9.03.2016 r., które dostępne jest TUTAJ.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl
Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl