Uroczyste wręczenie aktu mianowania

25 sierpnia 2020 r. Pani Elżbieta Rzepa zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich odebrała nominację na stopień nauczyciela mianowanego. Akt awansu wręczył Burmistrz Paweł Lichtański. 

 

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:

• etap szkolny – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
• etap zewnętrzny – to postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna  ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Tradycyjnie przed wręczeniem aktu mianowania Pani Elżbieta Rzepa złożyła ślubowanie:

– Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy zawodowej.