Usuwamy azbest

Mieszkańcy, którzy styczniu i w lutym br., złożyli do Urzędu Miejskiego wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych z terenu swoich posesji, jeszcze w tym roku pozbędą się szkodliwego materiału – bez ponoszenia kosztów.

 

W październiku 2016 roku radni uchwalili Program usuwania azbestu i jego wyrobów z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032, którego założeniem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz m.in. zminimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych jego obecnością.

Funkcjonowanie takiego programu było podstawowym warunkiem do ubiegania się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał naszej gminie dotację w wysokości 20 tys. 556 zł.

W wyniku rozeznania rynkowego wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2017 r. Umowa podpisana została z firmą IMAK Krzysztof Szymczak.- Oferent zadeklarował wykonanie zadania za kwotę 28 tys. 952 zł, która w znacznym stopniu przewyższała sumę otrzymanego dofinansowania. Wystąpiliśmy zatem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na ten cel. Wojewódzki Fundusz podwyższył kwotę dotacji do 28 tys. 963 zł. Dzięki temu szkodliwe wyroby usuniemy jeszcze w tym roku bez konieczności korzystania z gminnych środków budżetowych – powiedział Burmistrz Paweł Lichtański.

Do Urzędu Miejskiego w Iłowej wpłynęło 38 wniosków o usuniecie azbestu. Wszystkie deklaracje złożone w terminie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Ilość usuniętego azbestu nie może jednak przekroczyć zadeklarowanej wielkości we wniosku.

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl