Warsztaty zakończone

Zakończyły się warsztaty środowiskowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.

 

4 lipca br. w Iłowej odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w ramach projektu pn. Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa, które przeprowadził Pan Grzegorz Gorzechowski, przedstawiciel firmy koordynującej prace nad utworzeniem lokalnego Programu Rewitalizacji. G. Gorzechowski przedstawił zebranym założenia projektu oraz podsumował dotychczasowe prace.

– Znaczący udział w opracowaniu Programu Rewitalizacji mieli mieszkańcy, którzy podczas cyklu warsztatów środowiskowych przedstawiali swoje pomysły na działania zmierzające do poprawy komfortu życia i pracy w Gminie Iłowa. Zgłaszali pomysły na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz rozwiązanie problemów m.in. z infrastrukturą komunikacyjną czy renowacją budynków – mówił podczas spotkania G. Gorzechowski.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, radni, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy lokalnych instytucji, uczniowie oraz Polski Związek Wędkarski Koło w Iłowej. Podczas spotkań obecny był także Burmistrz Paweł Lichtański.

Wnioski płynące z dyskusji posłużyły do wskazania problemów i propozycji ich rozwiązań w sferach społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych Gminy Iłowa. Wykorzystane zostaną także w opracowywanym dokumencie, który powinien być uchwalony przez Radę Miejską do końca września br.

Program Rewitalizacji, którego podstawowym elementem było przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwiększa szanse naszej gminy na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na kolejne lata.

 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl