Weź 5000 zł i oszczędzaj wodę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Światowy Dzień Wody przypadający 22 marca,  uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”.

 

Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. (szczegółowe zasady zawarte są w programie „Moja Woda” oraz regulaminach naboru, które są dostępne na stronie internetowej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.zgora.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie;
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta;
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej na niżej wskazany adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra

lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).