Wsparcie dla biznesu

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wsparcia oferowanego pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Wsparcie obejmuje dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu.

Uprawnionym do uzyskania pomocy jest przedsiębiorca będący:

  • osobą fizyczną,
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
  1. U którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
  1. Który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorcazawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
  2. Wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.
  3. Który zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Wszystkie potrzebne informacje, wnioski oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu:

PUP Żagań

Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną internetową: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, stanowiącą kompendium wiedzy o tarczy antykryzysowej i zbiór linków dla przedsiębiorców, pracowników i pracodawców.