Zapraszamy do dyskusji!

W środę, 19 października br. odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej (sala na parterze) o godz. 13.00.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 25, pokój nr 3 (wejście od podwórza) w godzinach przyjmowania interesantów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iłowa.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Iłowej:

  • na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej,
  • ustnie do protokołu także w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Żeromskiego 25, pokój nr 3 (wejście od podwórza) w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: ilowa@ilowa.pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2016 r. 

Małgorzata Hajdas-Grzesik
promocja@ilowa.pl