Zmiany w podatkach od 2016 roku

Rok 2016 przyniósł zmiany w podatkach. Poniżej znajdą Państwo informację o tym co się zmieniło. 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r. nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli łączne naliczenie podatkowe za cały rok nie przekroczy kwoty 7,00 zł.

Również w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekroczy 100,00 zł łącznie za cały rok, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. pierwszej raty następującej po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej podatek).
Uwaga!
Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku. Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. rowy nie posiadają przelicznika, w związku z czym, podatnicy posiadający status rolnika nie płacili za przedmiotowe grunty podatku);
• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5);
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5), bez względu na wchodzące w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.
Ważne!
Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.
Przykład:
Podatnik posiada grunty: Br-RIIIa 0,75 ha (użytki rolne zabudowane) oraz W (rowy) 0,2 ha, czyli łącznie 0,95 ha fizycznych, co stanowi 1,125 ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,50) + (W – brak przelicznika) = 1,125 ha przeliczeniowych
W przedstawionej sytuacji w 2015 r. podatnik posiada status rolnika, ponieważ jest właścicielem gruntów o pow. przeliczeniowej wyższej niż 1 ha. Może korzystać ze stawki podatku przewidzianej dla rolnika, oraz ze zwolnienia z opodatkowania budynków gospodarczych.
Ten sam podatnik od 1 stycznia 2016 r. będzie nadal posiadał 0,95 ha gruntów rolnych, jednak ich powierzchnia przeliczeniowa wyniesie 0,79 ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,0) + (W 0,2 x przelicznik 0,2) = 0,79 ha przeliczeniowych.
Podatnik utraci status rolnika, zatem w 2016 roku należy zastosować stawkę podatkową dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego. W tym przypadku nie będzie także podstaw do zwolnienia podatnika z podatku od budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na cele rolnicze, gdyż w efekcie zmiany przelicznika, nie będą one położone na gruncie gospodarstwa rolnego.

W 2016 roku stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych a także opłata od posiadania psa i opłata targowa została ustalona na poziomie z roku 2015.

Ewa Gaweł 
Kierownik Referatu Podatków Opłat i Egzekucji