Dla mieszkańców


Telefony alarmowe

 

Europejski numer alarmowy – 112
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Gazowe – 992

Komisariat Policji w Iłowej – 68 360 95 00

Podatki

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podlegają :

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
  lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
 • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-2, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności IN-2.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.).

PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • właścicielami gruntów, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku rolnego, IR-2, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)

PODATEK LEŚNY

Opodatkowaniu podlegają: lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku leśnego IL-2, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 2017, poz. 1821 ze zm.)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opodatkowaniu podlegają: 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie)
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych
 • jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1785 ze zm.)

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opodatkowaniu podlega posiadanie psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

 • Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

Zwolnienia ustawowe z opłaty od posiadania psów:

 • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności
 • osoby powyżej 65 roku życia prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego
 • osoby posiadających gospodarstwo rolne z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Stawkę opłaty od posiadania psów reguluje uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty, NIP, PESEL,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik,

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii ) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście pok, nr 5.

Zaświadczenie wydaje się tylko w zakresie jakiego dotyczy wniosek, jeśli jest to możliwe zaświadczenie wydaje się od ręki, najpóźniej zaś w ciągu 7 dni.

ZMIANY W PODATKACH W 2016 ROKU

Podatek od środków transportowych
2016 rok 2017 rok
UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 rok 2019 rok
UCHWAŁA NR 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr 419/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podatek od nieruchomości
Obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
2016 rok 2017 rok
UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 rok 2019 rok
UCHWAŁA NR 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 402/7/LVI/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2020 rok

Podatek rolny
Obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
2016 rok 2017 rok
2018 rok 2019 rok
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Podatek leśny
Obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
2016 rok 2017 rok
2018 rok 2019 rok
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018

Kontakt

Urząd Miejski w Iłowej

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Żeromskiego 27

68-120 Iłowa

tel. 68 368 14 24

dzieci biegną poczas zawodów sportowych

Kultura i sport

tel:0048683600732

 

Biblioteka Kultury w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 15
68-120 Iłowa
tel. 68 377 45 98
e-mail: gckis@ilowa.pl

Konto bankowe:

BS Iłowa 56 9658 0006 0000 0358 2017 0003

p.o. Dyrektora – Maria Żarska

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Sekcje i kluby:

 • zajęcia gry na instrumentach klawiszowych
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia wokalne
 • zajęcia teatralne
 • zumba
 • próby Orkiestry Dętej
 • nauka gry na gitarze
 • klub seniora
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • zajęcia plastyczne

Imprezy:

 • Finał WOŚP
 • Walentynki
 • Lubuski Konkurs Recytatorski eliminacje gminne
 • OKR eliminacje powiatowe
 • Dzień Kobiet
 • Wielkanocny Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastykę Obrzędową
 • Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki (powiatowy)
 • Lubuska Gala Teatralna (powiatowa)
 • Święto Parku Dworskiego
 • Lubuska Gala Taneczna (powiatowa)
 • Dzień Dziecka
 • Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
 • Plener Malarski Iłowa
 • Dzień Seniora
 • Święto Niepodległości
 • Zabawa z Mikołajem
 • Sylwester pod gwiazdami.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00- 16.00

Kluby sportowe

Klub Piłkarski „Piast” w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 27
68-120 Iłowa
adres e-mail: piastilowa@onet.pl
www.piastilowa.pl

Prezes klubu Teodor Garbacz

Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Orzeł” w Koninie Żagańskim

Kontakt:
Konin Żagański 104
68-120 Iłowa

Stowarzyszenie LZS „Płomień” w Czernej

Kontakt:
Czerna
68-120 Iłowa

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2A
68-120 Iłowa

Gdzie można pograć lub poćwiczyć?

Stadion Miejski w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 1A
68-120 Iłowa
boisko piłkarskie przy ul. Żagańskiej w Iłowej

Administrator – Klub Piłkarski „Piast” w Iłowej

Hala sportowa „Piast” w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2B
68-120 Iłowa
tel. 68 377 44 26

Administrator – Szkoła Podstawowa w Iłowej

 

Zespół boisk „Orlik” w Iłowej

Kontakt:
ul. Piaskowa
68-120 Iłowa

Administrator – Szkoła Podstawowa w Iłowej

 

Boisko piłkarskie w Koninie Żagańskim

Administrator – TT-S „Orzeł” w Koninie Żagańskim

 

Boisko piłkarskie w Czernej

Administrator – LZS „Płomień” w Czernej

Boisko wiejskie w Szczepanowie

Administrator – Rada Sołecka

Boisko wiejskie w Jankowej Żagańskiej

Administrator – Rada Sołecka

Boisko wiejskie w Klikowie

Administrator – Rada Sołecka

Opieka medyczna

Lekarze rodzinni

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus” Wioletta Falandysz-Kuprewicz

gabinet zabiegowy, poradnia lekarza POZ, punkt szczepień

Kontakt:
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 40 99

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Zdrowie” Elżbieta Gliniak

gabinet zabiegowy, poradnia lekarza POZ, punkt szczepień, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet medycyny szkolnej, rehabilitacja, hirudoterapia.

Kontakt
ul. Surzyna 5
68-120 Iłowa
tel. 68 377 42 58, 692 537 350

Gabinety stomatologiczne

Bożena Trzyna Gabinet stomatologiczny, poradnia stomatologiczna

Kontakt:
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 360 00 46

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 14.00-17.00
wtorek: 8.00-13.00
środa:13.00-18.00
czwartek: 8.00-14.00
piątek: 9.00-12.00

Anna Bartkowiak Gabinet Stomatologiczny – ortodonta, stomatolog

Kontakt:
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 45 51

Apteki

Apteka „Dbam o zdrowie” Sp. z o.o. Suprema

Kontakt:
ul. Kościuszki 12
68-120 Iłowa
tel. 68 360 02 17

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00, w soboty: 8.00 do 15.00

Apteka „Eskulap” Wanda Szczotka-Jedynak i Jan Jedynak s.c.

Kontakt:
Plac Wolności 22
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 42

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 8.00-19.00, w soboty: 8.00-14.00

Pielęgniarki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Hygieja” s.c. w Iłowej

Kontakt:
Plac Wolności 13
68-120 Iłowa
tel. 601 883 624 (Bogumiła Skrzyczewska), 601 883 568 (Janina Galik)

Godziny pracy:
8.00- 18.00, praca w gabinecie: 12.00- 14.00

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Sulej Gabinet Medycyny Szkolnej

Kontakt:
ul. Piaskowa 2
68-120 Iłowa
tel. 607 136 986

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich podmiotów realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie lubuskim od 1 października 2017 r.

Wykaz podmiotów nocna i świąteczna opieka zdrowotna- od 1 października 2017

grupa dzieci w uroczystych strojach

Edukacja

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Dyrektor – Beata Laskowska-Trzeciak

Kontakt:
ul. Piaskowa 2-2A
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 27
e-mail: spilowa@ilowa.pl
spilowa.edupage.org
BIP: www.sp.ilowa.szkolnybip.pl 

Przedszkole Miejskie w Iłowej

Kontakt:
ul. Żagańska 40a
68-120 Iłowa
tel. 68 377 43 07
e-mail: przedszkoleilowa@wp.pl
http://pmilowa.szkolnastrona.pl/

Dyrektor – Ewa Osłońska

Przedszkole Miejskie w Iłowej istnieje od lutego 1984 roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Iłowej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wielkopolskim.

W pracy z dziećmi stosowane są m.in.

 • innowacyjna metoda pracy wspierająca aktywność ruchową dzieci przy jednoczesnym indywidualizowaniu ich umiejętności i potrzeb według R.Labana, W. Sherborn, A.M. Kniesów
 • pedagogika zabawy- metoda sprzyjająca integracji grupy, budowaniu więzi między dziećmi, pomaga bez lęku rozwijać najlepsze strony dziecka
 • nauka czytania, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej realizowana przez zabawę w sposób łatwy i przyjemny dla dzieci wykorzystująca elementy pedagogiki Z. Bogdanowicz, I. Majchrzak.
 • Edukacja matematyczna – rozwijająca dziecięce myślenie, kształtująca umiejętności matematyczne, dbająca o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

Dodatkowe zajęcia: rytmika, religia, język obcy.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mała Szkoła”

Kontakt:
Konin Żagański 83A
68-120 Iłowa
tel.: 68 3609044
e-mail: malaszkola@wp.pl
malaszkola83.blogspot.com

Dyrektor – Wiesława Patyk-Kozłowska

„Mała Szkoła” istnieje od 2004 roku. Wcześniej była to szkoła gminna. Po likwidacji rodzice założyli Stowarzyszenie Oświatowe i powołali do życia szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
68-120 Iłowa
ul. Pałacowa 1
tel. 68 377 43 14
e-mail: zspilowa@wp.pl
www.zspilowa.pl

Dyrektor – Violetta Szary

Zespół obejmuje:

 • Technikum Hotelarskie
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technikum Informatyczne
Grup osób pozuje do zdjęcia

Pomoc społeczna

Na prawidłową i prężną pracę naszego ośrodka, wpływa wiele czynników. Do najważniejszych jednak należy zaliczyć sztab pracujących tu osób. Są to ludzie z ogromną wiedzą fachową, a jednocześnie z pewnego rodzaju powołaniem, pozwalającym zrozumieć problemy i potrzeby innych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Elżbieta Kinal 

Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

 • Marta Kluczyńska – specjalista pracy socjalnej
 • Joanna Polus – pracownik socjalny
 • Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny
 • Patrycja Banaszkiewicz – pracownik socjalny

Zespół usług opiekuńczych, w skład którego wchodzą:

 • Danuta Grzelak –  opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Zdzisława Bortnowska – opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Iwona Ćwik – mł. opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych (ŚR) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w którego skład wchodzą:

 • Bernadeta Matysiak – inspektor
 • Katarzyna Ochotna – inspektor
 • Dorota Klisowska– inspektor

Zespół finansowo – księgowy i budżetu, w skład którego wchodzą:

 • Sylwia Wróblewska – gł. księgowy
 • Magdalena Dudar – księgowy

Zespół administracyjno – biurowy, w skład którego wchodzą:

 • Lidia Drożdż – sam. referent
 • Lucyna Janus – Hołodziuk – referent

Zespół do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w skład którego wchodzi:

 • Malwina Duda – asystent rodziny
 • Urszula Śmigiera – asystent rodziny w zastępstwie za Katarzynę Nems

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. : 68 3774948, 68 3609421
e-mail: ops@ilowa.pl

punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry

Gminna gospodarka odpadami

Uchwała Nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i Uchwała Nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

– wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej:

 • w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca;
 • w przypadku stwierdzenia niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki, tj. 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

– w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przycisk pobierz

Deklarację można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przycisk ePUAP

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.

W Iłowej działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się za oczyszczalnią ścieków przy ul. Żagańskiej

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9:00-17:00

sobota: 08:00-16:00.