Podatki

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podlegają :

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
  lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
 • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-2, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności IN-2.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.).

PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • właścicielami gruntów, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku rolnego, IR-2, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)

PODATEK LEŚNY

Opodatkowaniu podlegają: lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku leśnego IL-2, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 2017, poz. 1821 ze zm.)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opodatkowaniu podlegają: 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie)
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych
 • jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1785 ze zm.)

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opodatkowaniu podlega posiadanie psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

 • Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

Zwolnienia ustawowe z opłaty od posiadania psów:

 • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności
 • osoby powyżej 65 roku życia prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa
 • osoby niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego
 • osoby posiadających gospodarstwo rolne z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Stawkę opłaty od posiadania psów reguluje uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

W celu uzyskania zaświadczenia z akt podatkowych, strona składa do organu podatkowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty, NIP, PESEL,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik,

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii ) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście pok, nr 5.

Zaświadczenie wydaje się tylko w zakresie jakiego dotyczy wniosek, jeśli jest to możliwe zaświadczenie wydaje się od ręki, najpóźniej zaś w ciągu 7 dni.

ZMIANY W PODATKACH W 2016 ROKU

Podatek od środków transportowych
2016 rok 2017 rok
UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 rok 2019 rok
UCHWAŁA NR 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr 419/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podatek od nieruchomości
Obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
2016 rok 2017 rok
UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 rok 2019 rok
UCHWAŁA NR 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 402/7/LVI/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2020 rok

Podatek rolny
Obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
2016 rok 2017 rok
2018 rok 2019 rok
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

Podatek leśny
Obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
2016 rok 2017 rok
2018 rok 2019 rok
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018

Kontakt

Urząd Miejski w Iłowej

Referat Podatków Opłat i Egzekucji

Żeromskiego 27

68-120 Iłowa

tel. 68 368 14 24