Meldunek / Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna


Wymeldowanie z naszej gminy może się też odbyć w drodze decyzji administracyjnej. Co to oznacza?

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Biuro Ewidencji Ludności
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7 na parterze
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie administracyjne i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego – zwykle do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wymeldowanie wraz z uzasadnieniem okoliczności opuszczenia pobytu (przesłanki do wymeldowania: trwałość i dobrowolność opuszczenia oraz skoncentrowanie centrum życiowego w nowym miejscu pobytu)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
  • prawomocne orzeczenie sądu (jeżeli jest konieczne)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

 

OPŁATY

  • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł
  • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł
  • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) – 5 zł/strona.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r. poz. 1397).

Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Dz. U. 2020 r. poz. 930.

 

Wróć do kategorii: Decyzja administracyjna