Środowisko i gospodarka odpadami / Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa


Uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 4
tel. 68 368 14 12

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia
  • karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośnikach danych
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

 

OPŁATY

  • za wydanie decyzji środowiskowej – 205 zł
  • za pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.  )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j).

Wróć do kategorii: Decyzja środowiskowa