Środowisko i gospodarka odpadami / Wywóz odpadów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jeśli jesteś:

  • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego)
  • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej)
  • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Iłowej przy ulicy Żeromskiego pokój nr 5.

Deklaracji nie składają:

  • mieszkańcy spółdzielni (zrobi to zarząd spółdzielni),
  • mieszkańcy wspólnot, które mają swoich zarządców, administratorów (zrobi to zarządca lub administrator).

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przycisk pobierz

Deklarację można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przycisk ePUAP

UCHWAŁA NR 169/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wróć do kategorii: Wywóz odpadów