Dla biznesu / Sprzedaż alkoholu

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu


Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
  • kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz oryginałem do wglądu (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia wydane przez Burmistrza Iłowej)
  • potwierdzenie dokonania opłaty na sprzedaż alkoholu.

OPŁATY

1/12 rocznej opłaty za poszczególny rodzaj zezwolenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277).

Wniosek zezwolenie jednorazowe

 

Wróć do kategorii: Sprzedaż alkoholu