Podatki i opłaty lokalne / Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych


Opodatkowaniu podlegają: 

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie)
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
  • autobusy.

Podatnicy

  • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych
  • jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.2019.1170 z późn. zm.)

DEKLARACJE DO POBRANIA

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok 2017 rok
UCHWAŁA NR 76/7/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 93/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 199/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 rok 2019 rok
UCHWAŁA NR 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr 419/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2020 rok  2021 rok
Uchwała Nr 98/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała nr 187/8/XXV/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wróć do kategorii: Podatek od środków transportowych