Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego


Co zrobić, gdy nie zgadzają się akty stanu cywilnego? Możesz sprostować lub uzupełnić dane w dokumemtach. Sprawdź, jak to zrobić.

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

  • osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy
  • inna osoba, która ma w tym interes prawny
  • prokurator

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załtwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

 

DOKUMENTY

  • wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • jeżeli wnioskujesz o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku powinieneś załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów
  • w zależności od okoliczności sprawy możesz zostać poproszony o przedłożenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innego dokument zagraniczny potwierdzającego stan cywilny.

 

OPŁATY

za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek – 39 zł

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

T

RYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 35 lub 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).