Ślub / Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa


Sprawdź, jak załatwić przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoba, która zawarła małżeństwo za granicą.
Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załtwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu
  • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
  •  jeżeli starasz się o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP, to składasz dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Odpisy skrócone aktów małżeństw na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r. nie wymagają tłumaczenia.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą skorzystać w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa za pośrednictwem konsula RP we właściwym konsulacie.

 

OPŁATY

  • za odpis zupełny aktu małżeństwa po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
  • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020 r. poz. 463 ze zm).

 

UWAGA

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba posiada sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze.

Wróć do kategorii: Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa