Dowód osobisty i dane osobowe / Dane osobowe

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców


W Urzędzie Miejskim w Iłowej możesz uzyskać dane osobowe z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoby i jednostki organizacyjne

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388):

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej wniosek należy przesłać na adres: ilowa@ilowa.pl

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin uregulowany jest przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych
 • dowód uiszczenia opłaty
 • pełnomocnictwo
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 

OPŁATY

 • za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby – 31 zł
 • za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1628 ze zmianami).

 

UWAGA

Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności -tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 388).

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Wróć do kategorii: Dane osobowe