Mieszkanie i nieruchomości / Decyzja o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Sprawdź, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

 

DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru , na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (mapka powinna swoim zasięgiem  obejmować trzykrotną szerokość  frontu działki W przypadku gdy na dany teren istnieje tylko mapa syt-wys. do wniosku należy dołączyć dodatkowo mapkę ewidencyjną w odpowiedniej skali)
 • graficzne przedstawienie inwestycji
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., Poz. 293)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j).

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., Poz. 1073)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j).

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Wróć do kategorii: Decyzja o warunkach zabudowy